گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
پيگيري شکايت

مشتري گرامي، شما به دو طريق زير مي توانيد شکايت خودتان را پيگيري نمائيد.
پيگيري شکايت از طريق کد ملي و شماره سريال محصول
کد ملي / کد اقتصادي:  
شماره سريال محصول:  
پيگيري شکايت از طريق شماره پيگيري
شماره پيگيري: